facebook pixel

Benzodiazepinas - Soro | 1573

Analysis information:

Test code: 1573
Execution time: 2 Dias úteis
Method: Ensaio Imunoenzimático
Collection conditions: Soro (500 µL)

Reference values:

Parameter: Benzodiazepinas - Soro - mcg/mL

Step Female Male
Todos <0.30 <0.30