facebook pixel

Fosfatémia | 37

Analysis information:

Test code: 37
Execution time: 1 Dias úteis
Method: Fosfomolibdato
Collection conditions: Soro (100µL)
Stability of the sample: Estável 1 semana - 2-8ºC