facebook pixel

Ácido Beta Hidroxibutírico (Beta-Hidroxibutirato) [360 min] | 2072

Analysis information:

Test code: 2072
Execution time: 7 Dias úteis
Method: Ensaio Enzimático / Espectrofotometria
Collection conditions: Soro (1 mL)

Reference values:

Parameter: Ácido Beta Hidroxibutírico (Beta-Hidroxibutirato) [360 min] - mmol/L

Step Female Male
Todos <0.40 <0.40